Sticker for glue stone

  • Sale
  • Regular price $2.00


This disposable sticker is used for holding a glue on a stoned glue holder. It helps keep the glue holder clean. This sticker also does not absorb the glue as well as the lay of film on top of it will not be dissolved by the eyelash glue like many other kinds of sticker. Therefore, it does not cause any side-effect allergy to your clients.

  • Unit Price : 1 sheet of 20 stickers

Miếng dán để giữ keo trên đá. Miếng dán giup bạn giữ cho miếng đá giữ keo được sạch sẽ. Lớp phim tráng bên trên miếng dán không bị hòa tan bởi keo và vì thế, giúp giữ cho chất lượng keo được bảo đảm và không gây các phản ứng dị ứng phụ cho khách hàng.

  • Đơn vị tính : 1 tờ (20 miếng)