Lashes Single Length

Nhom sản phẩm gồm các loại mi với độ cong C, D. Trong mỗi hộp mi, các sợi mi có cùng độ dài. Có các lựa chọn độ dài như sau: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm