ISA Magnetic Lashes (lash only, without eyeliner)

  • Sale
  • Regular price $15.00


This is the ISA Magnetic Lashes only without magnetic eyeliner. You can buy this item as an addition style for your existing ISA Magnetic lashes collection as you already have magnetic eyeliner. Please advised that this strips need magnetic eyeliner in order to stick to your eyes.

Unit sale : 1 lash box without magnetic eyeliner.

 

Đây là hộp mi từ tính ISA Magnetic Lashes không bao gồm nước vẽ chân mi từ tính Magnetic Eyeliner. Bạn có thể mua mi này riêng nếu trước đó bạn đã mua mi ISA Magnetic Lash loại dài hoặc loại ngắn loại hộp có kèm chai magnetic eyeliner. Lưu ý rằng : mi ISA magnetic cần có magnetic eyeliner để có thể gắn lên mí mắt và để có thể sử dụng được nhiều lần.

Đơn vị bán : 01 hộp không kèm chai dung dich vẽ chân mi Magnetic Eyeliner.