Single D

  • Sale
  • Regular price $15.00


Single Length, D-Curl Lash

✅ This is a group of lash tray that have the same curl D. You should to pick the length (from 8mm-15mm), and thickness (0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.18) (as you need. All the lashes in the tray have the same length, thickness and C-curl.

✅ There are 16 lash lines in a tray.

✅ Lashes are synthetic, manufactured in Korea.


Mi Single cong D

✅ Đây là nhóm các khay mi có cùng độ cong D. Bạn chọn độ dài từ 8mm tới 15mm, độ dày 0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.18. Tất cả các sợi mi trong một khay có cùng độ cong, chiều dài và độ dày.

✅ Mỗi khay có 16 line mi

✅ Mi làm bằng sợi tổng hợp, sản xuất tại Hàn Quốc.

Lưu ý:
1. Độ dày 0.05 và 0.07 là dành cho mi volume
2. Độ dày 0.10, 0.12, 0.15, 0.18 dành cho mi classic

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review