Tape for holding lower lashes. Sale unit is one box of 2 roles.

Băng keo dán mi dưới.  Đơn vị tính : 1 hộp có 2 cuộn

$4.00