Training Schedules

Các khóa học trong năm 2019

1. CEO Hòa Dương

    Đọc thêm: thông tin khóa học
    Đọc thêm: thông tin giáo viên.

    Ghi danh lớp Hòa Dương

 

2. Master Jenny Phan

    Đọc thêm: thông tin khóa học
    Đọc thêm: thông tin giáo viên

    Ghi danh lớp Jenny Phan

 

3. Master Annie Nguyen

Khóa học microblading và shading.

Khóa học nối mi.

✅ Đọc thêm: thông tin giáo viên

✅ Ghi danh lớp Annie Nguyen

 4. Master Van Nguyen

    Đọc thêm: thông tin khóa học
    Đọc thêm: thông tin giáo viên

    Ghi danh lớp Van Nguyen