This is group of lash kits that are available for on sale.

Lash Kit : Amazing

$250.00

Amazing Kit gồm có : Nhíp : 1 nhíp tách mi + 1 nhíp mỏ quạ Glue : 1 chai glue master Mi : 4 khay mi mixed size, mixed độ cong. Phụ kiện : 1 chai Eyelash Extension Cleanser 1 chai Gel Remover 1 chổi rửa mi. 1 đá đựng keo (Jade Stone) 1 tờ Sticker for Glue (miếng...